ADATKEZELÉSI RENDSZER

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Zuglói Hétszínvirág Óvodában üzemeltetett kamerás megfigyelórendszerhez kapcsolódó adatkezeléshez

 1. Adatkezeló megnevezése

Zuglói Hétszínvirág Óvoda (a továbbiakban: Adatkezeló/Óvoda) székhely: 1141 Budapest, Egressy út 180-184. képviseli: Görög Anikó intézményvezetó telefon: 061-273-1488 email cím: hetszinvirag@zugloiovoda.hu

 1. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége dr. Drávai Bernadett; email címe: dravai@zuglo.hu; adatvedelem@zuglo.hu; telefon: +361/872 9118
 1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja az Adatkezeló által ellátott közfeladatokkal — így különösen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott feladatokkal összefüggésben kezelt adatok, illetve az e feladatok ellátását biztosító állami vagyon védelme érdekében szükséges intézkedések kialakítása, a következő jogszabályi rendelkezésekre is figyelemmel:
a) a nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága érdekében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információszabadságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológia biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15. ) BM rendelet 3. melléklete alapján elvárt:
aa) fizikai belépést ellenőrző rendszer ab) az elektronikus információs rendszereknek helyt adó létesítményekbe történt látogatói belépésekről szóló információk és felvételek kezeléséhez, átvizsgálásához automatizált mechanizmusok alkalmazása
Mindezen követelmények teljesítéséhez szükséges egy olyan kamerás megfigyelőrendszer működtetése, amely az épület, illetve az iratok kezelésére szolgáló helyiség főbejáratait és hátsó bejáratait, valamint az óvodába érkező személyek részére szabadon megközelíthetó területeit figyeli. A kizárólag magánterületet (nem közterületet) figyelő kamerarendszer a jogsértések megelőzését; az általa közvetített élőkép a jogsértések észlelését és az eredményes reagálást, a rendszer által rögzített képfelvételek pedig a jogsértés elkövetójének felderítését, a jogsértés bizonyítását segítik elő.
b) a gyermekek testi épségének, egészségének, biztonságának megóvása

Adatkör

Cél

A megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó személy képmása, a felvételen látható személy tevékenysége, valamint az abból esetlegesen az érintettre vonatkozóan levonható következtetés

Jogsértés megelőzése, jogsértés észlelése esetén annak elhárításához szükséges intézkedések megtétele, az elkövetett jogsértések bizonyításának elósegítése

 1. Az adatkezelés jogalapja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete; a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.

 1. A kezelt adatok köre, amennyiben azokat nem az érintett bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, amelyet nem az érintettől gyújt.

 1. Az elektronikus megfigyelőrendszer térbeli elhelyezkedése
 2. számú kamera elhelyezkedése: Az óvoda külső Kála utca felőli homlokzata  elhelyezés célja: az óvodába a Kála utcai bejáraton át érkező személyek mozgásának nyomon követése a 3. pontban meghatározott célból  látószöge: az udvar Kála utcai bejárata és az óvoda épületének homlokzata közötti udvari terület  a kamera rögzített megfigyelést végez
  1. számú kamera elhelyezkedése: Az óvoda Egressy út felőli külső homlokzata  elhelyezés célja: Az óvoda udvarán tartózkodó személyek nyomon követése a 3. pontban meghatározott célból  látószöge: az óvoda Egressy út felőli udvara  a kamera rögzített megfigyelést végez
  2. számú kamera elhelyezkedése: Az óvoda Miskolci utca felőli külső homlokzata  elhelyezés célja: Az óvoda udvarán tartózkodó személyek nyomon követése a 3. pontban meghatározott célból  látószöge: az óvoda Miskolci utca felőli udvara  a kamera rögzített megfigyelést végez
  3. számú kamera elhelyezkedése: Az óvoda külső homlokzata  elhelyezés célja: Az óvoda udvarán tartózkodó személyek mozgásának nyomon követése a 3. pontban meghatározott célból  látószöge: Az óvoda ún. nagyudvara  a kamera rögzített megfigyelést végez
  4. számú kamera elhelyezkedése: Az óvoda Zoborhegy utca felőli bejárata  elhelyezés célja: A Zoborhegy utcai bejáraton át az óvoda épületébe érkező személyek mozgásának nyomon követése a 3. pontban meghatározott célból  látószöge: az óvoda Zoborhegy utcai bejárata és az óvoda épületének külső homlokzata közötti udvari terület  a kamera rögzített megfigyelést végez
  5. szárnú kamera elhelyezkedése: Az óvoda gazdasági bejárata  elhelyezés célja: az óvodába a gazdasági bejáraton át érkező személyek mozgásának nyomon követése a 3. pontban meghatározott célból  látószöge: Az óvoda gazdasági bejárata, és az óvoda külső homlokzata előtt járda szakasz, az udvar gazdasági bejárat melletti területe  a kamera rögzített megfigyelést végez
  6. Adatokhoz történő hozzáférés

A kamerák által közvetített élőkép az intézményvezető zárható irodájában lévő felhasználónévvel és jelszóval védett monitoron látható. Felhasználónévvel és jelszóval az intézményvezetó rendelkezik.

 1. Adatfeldolgozó neve, elérhetősége, feladatai

A rögzített felvételek mentését és a kamerák szervizelését a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.), mint Adatfeldolgozó végzi. A rögzített felvételekhez csak jogszabálysértés esetén, hatósági vagy bírósági eljárás lefolytatása céljából van hozzáférési joga a következő személyeknek:  az óvoda intézményvezetője
                 ZKNP kijelölt munkatársa
                         Az érintett részére is biztosított a hozzáférés a 11.2 pontban foglaltak szerint.

 1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Adatkezeló nem továbbít személyes adatot más címzett részére.

 1. A személyes adat tárolásának ideje

Az Adatkezeló a rögzített felvételeket 15 napig őrzi meg, majd felhasználás hiányában a rendszer azokat automatikusan törli.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  1. Határidő

Az Adatkezeló az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétól számított 15 napon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének a napja a határidőbe nem számít bele. Az Adatkezeló szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további 30 nappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezeló a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 11.2.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelótól arról, hogy:  mely személyes adatait,  milyen jogalapon,  milyen adatkezelési cél miatt  milyen forrásból  meddig kezeli kinek, mikor, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezeló köteles meggyózódni a képfelvételen látható személy és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, a felvételekbe történő betekintés, illetve a felvételekről másolat kiadása is az érintett személyes megjelenéséhez kötött. Az érintett tájékoztatáskérési igényét legfeljebb 15 napon belül, személyes megjelenés során adja át, vagy azt követően az általa megadott elérhetőségekre megküldve teljesíti.

 1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezeló módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezeló a kérést legfeljebb 15 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségeken értesíti az érintett személyt, amennyiben az hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát.

 1. A zároláshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő az adatait zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett például abban az esetben kérheti az adatai zárolását, ha úgy gondolja, hogy a rögzített képfelvétel felhasználása az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás során jogi igényei érvényesítéséhez szükséges lehet. Ebben az esetben az adatkezelő az eljáró hatóság vagy a bíróság megkereséséig tárolja a felvételeket, és csak ezt követően törli az adatokat.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezeló a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelónek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejú jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.
Érintetti jogairól teljes terjedelemben a GDPR-ból, különösen annak Ill. fejezetéből tájékozódhat teljes részletességgel, amely magyar nyelven elérhető több jogszabálygyújteményben, továbbá az Európai Unió Hivatalos Lapja következő linkjén is: https:(/eur-lex.europa.eu/legal-

 1. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor első körben kérem, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz.

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu

 • emellett panaszt nyújthat be más tagállam felügyeleti hatóságánál is
 • A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hivatal székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtsa-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugvfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hivatal székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre, vagy elektronikusan az adatvedelem@zuglo.hu email címre küldheti. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.